Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Kňazské a diakonské vysviacky v Katedrále sv. Martina03. 06. 2016

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali...

Verejné obhajoby záverečných prác31. 05. 2016

V utorok 21. júna 2016 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác ThLic. Antona Ižolda a ThLic. PharmDr. Márie Raučinovej.

Konfesionálne siete Nemcov v Rusku 1922 – 194124. 05. 2016

V apríli 2016 bola spustená online kritická edícia dokumentov v štyroch jazykoch pod názvom Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland...

Vydávanie dokladov o vzdelaní v anglickom jazyku20. 05. 2016

Študijné oddelenie informuje o spôsobe, akým si môžu študenti vyžiadať doklady o vzdelaní v anglickom jazyku.

Studia Biblica Slovaca - 1/201704. 05. 2016

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej,...

Fakultné štvrtky04. 05. 2016

Stretnutia akademickej obce fakulty, ktorých cieľom je prehĺbenie interdisciplinárneho vedeckého poznania, metodológie a diskusie i upevnenie fakultného...

Nová monografia prof. Emílie Hrabovec30. 04. 2016

V týchto dňoch vo Vydavateľstve UK vychádza nová monografia prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, prodekanky RKCMBF UK pod názvom Slovensko a Svätá stolica v...

Jubilejník s príspevkom prodekana RKCMBF UK30. 04. 2016

Vo vydavateľstve El Almendro v Cordobe vyšiel začiatkom roka Festschrift pri príležitosti 75 narodenín prof. Antonia Piňera, profesora gréckej filológie na...

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+28. 04. 2016

Rektorát UK vypísal Výzvu na uskutočnenie výberových konaní na učiteľskú mobilitu a mobilitu administratívnych pracovníkov v rámci programu Erasmus+ pre...

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita20. 04. 2016

Jarným aprílovým číslom Našej univerzity vás oboznámime s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.