Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Vedecká rada

Predseda

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

Členovia z RKCMBF UK

J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár fakulty

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka, vedúca katedry

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., vedúci katedry

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., vedúci katedry

doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD., vedúci katedry

Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry, predseda AS

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD., vedúci katedry

ThDr. Tibor Reimer, PhD. vedúci katedry

ThLic. Ján Viglaš, moderátor TI v Badíne

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., moderátor TI v Nitre

Externí členovia

prof. Miroslav Konštanc Adam, PUST Angelicum, Rím

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. dekan TF TU v Bratislave

prof. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU v Bratislave

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor KU v Ružomberku

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., KU v Ružomberku

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan TF KU v Ružomberku