Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

Dejiny filozofie

 • starovek
 • stredovek
 • scholastická filozofia
 • novovek
 • 19. a 20. storočie
 • dejiny slovenskej filozofie
 • lektúra filozofických textov

Systematická filozofia

 • úvod do filozofie
 • základy filozofie
 • základy logiky
 • filozofia poznania
 • metafyzika
 • filozofia prírody
 • filozofická antropológia
 • filozofická teológia
 • filozofická etika
 • dejiny etických teórií
 • aplikovaná etika
 • bioetika
 • filozofia náboženstva
 • filozofia kultúry
 • filozofia práva
 • filozofická hermeneutika
 • filozofia jazyka
 • estetika
 • psychológia náboženstva
 • sociálna filozofia
 • psychológia náboženstva