Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 111

E-mail: Tibor.Reimer (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 112
Publikačná činnosť

ThLic. Martin Ďuračka

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť