Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 115

E-mail: Vojtech.Nepsinsky (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

doc. ThDr. Peter Caban, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra liturgiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Kopec

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra liturgiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra liturgiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť