Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 115

E-mail: Vojtech.Nepsinsky (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra liturgiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť