Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Starostlivosť o náš spoločný domov


02. 04. 2016 13.50 hod.

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti Dňa Zeme pozýva na odbornú diskusiu na tému

Starostlivosť o náš spoločný domov.

Podujatie sa uskutoční 20. apríla 2016 v dopoludňajších hodinách na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI. so začiatkom o 9.45.

Ide o odbornú diskusiu zameranú na problematiku životného prostredia. Tejto téme sa venuje málo pozornosti, aktuálne sa však dotýka každého človeka. Ľudské aktivity sa stali príčinou ekologickej nerovnováhy a výrazneho zhoršovania stavu prostredia. Klimatické zmeny, zánik prirodzených ekosystémov, migrácie organizmov a ľudí za lepšími životnými podmienkami – to všetko ohrozuje „zdravie“ našej planéty. Príčinu i riešenie možno hľadať na ekologickej, ekonomickej, legislatívnej i duchovnej úrovni, čím sa vynára naliehavá potreba interdisciplnárneho dialógu.

Hlavným cieľom pripravovaného podujatia je rozvinutie medzifakultnej spolupráce v rámci Univerzity Komenského nielen po odbornej stránke. Domnievame sa, že podujatie tohto typu je správnym krokom pre rozvoj a utužovanie spolupráce jednotlivých súčastí univerzity, ale je aj skvelou demonštráciou vysokej odbornej úrovne Univerzity Komenského. Cieľovou skupinou podujatia sú študenti všetkých fakúlt UK, ako aj odborná a laická verejnosť.

Program podujatia:

 • 9.45: Úvod a prezentácia podujatia
 • 10.00: prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD.
  Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK
 • 10.15: Človek na lavici obžalovaných alebo Homo sapiens ako hlavný faktor v procese globálnych zmien a straty biologickej diverzity
  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.; RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.
  Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK
 • 10.30: Globálne otepľovanie a možné dôsledky klimatickej zmeny – Čo vieme, aké sú ešte neistoty a čo môžeme s tým urobiť (adaptácia a zmiernenie)?
  prof.  RNDr. Milan Lapin, CSc.
  Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
 • 10.45: prof.  RNDr. Oto Majzlan , PhD.
  Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK
 • 11.00: Korene ekologickej krízy
  ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
  Katedra morálnej teológie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
 • 11.15: Otázky a diskusia
 • 11.40: Káva a občerstvenie
 • 12.00: Vybrané právne aspekty starostlivosti o životné prostredie
  Mgr. Martin Dufala, PhD.
  Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta UK
 • 12.15: Význam Ježišovej kázne na vrchu pre dobu ekologickej
  katastrofy

  doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
  Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 • 12.30: Lynn White verzus Biblia. O zodpovednosti a úžase nad stvorením iniciovaných Písmom
  ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
  Katedra biblických vied, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
 • 12.45: Patristicko-východokresťanský postoj, k ochrane životného prostredia
  PhDr. Igor Haraj, PhD.
  Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK
 • 13.00: Výzvy (nielen) pre kresťanstvo
  RNDr. Andrea Novomeská PhD.
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
 • 13.15: Otázky, diskusia a ukončenie

Plagát podujatia je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.