Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby dizertačných prác

24. júna sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov našej fakulty.


11. 06. 2019 22.43 hod.
 • Pondelok 24. 6. 2019 o 8.00 zborovňa
  Doktorand: ThLic. PhDr. PaedDr. Tomáš Huďa, SchP
  Téma práce: Katolícka vojenská duchovná služba v Rýchlej a Zaisťovacej divízii a v Technickej brigáde  Slovenskej armády v rokoch 1941 - 1945 v pastoračnom a cirkevno-politickom kontexte
  Školiteľ: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

 • Pondelok 24. 6. 2019 o 10.30 zborovňa
  Doktorand: ThLic. Ján Štefanec, SVD
  Téma práce: Vplyv novej evanjelizácie na pastoračnú službu v univerzitnom prostredí
  Školiteľ: doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.