Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Verejné obhajoby licenciátskych prác

V stredu 28. júna 2017 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby licenciátskych prác.


21. 06. 2017 14.46 hod.

Streda, 28. júna 2017, zasadačka/zborovňa fakulty

9.00

Doktorand: Mgr. Attila Nemes

Téma licenciátskej práce: Spiritualita kňaza vo svetle liturgie

Školiteľ: doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

10.15

Doktorand: Mgr. Patrik Bacigál

Téma licenciátskej práce: „Slovenské direktórium pre katechizáciu“

Školiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

11.30

Doktorand: PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná

Téma licenciátskej práce: Kurikulárna reforma náboženskej výchovy na Slovensku

Školiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

13.30

Doktorand: Mgr. Matej Pinkas

Téma licenciátskej práce: Analýza súčasných prejavov gnózy vo vybraných dielach literatúry a kinematografie

Školiteľ: ThDr. Stanislav Stohl, PhD.


Oznam o verejných obhajobách záverečných prác je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.