Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška SSD. Blažeja Štrbu

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku SSD. Blažeja Štrbu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. januára 2021 o 9.00 v zborovni fakulty.


05. 01. 2021 20.51 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

SSD. Blažeja Štrbu

Textová a teologická problematika
súvisiaca s dialógom medzi Mojžišom
a Jozuem v Nm 11, 26-29

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Jozue v Knihe Exodus
Exegetický výskum literárnej postavy

vo štvrtok 21. januára 2021 o 9.00

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.