Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThLic. Mariána Gavendu, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThLic. Mariána Gavendu, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. januára 2021 o 11.30 v zborovni fakulty.


05. 01. 2021 21.18 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThLic. Mariána Gavendu, PhD.

Mediálne závislosti - výzva pre Cirkev

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Masmediálna spiritualita

vo štvrtok 21. januára 2021 o 11.30

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.