Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Biblista Jozef Jančovič najnovším laureátom Ceny Jozefa Búdu

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD., pedagóg RKCMBF UK, sa stal novým laureátom Ceny Jozefa Búdu, ktorú udeľuje redakcia vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca.


12. 03. 2019 15.01 hod.

Redakcia Studia Biblica Slovaca udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2017 – 2018 Mons. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. za vedeckú publikačnú a odbornú prednáškovú činnosť na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), aktívnu činnosť pri tvorbe časopisu StBiSl a za popularizovanie výsledkov biblistiky na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o cene i o novom lauerátovi sú uvedené na webovej stránke Nový laureát Ceny Jozefa Búdu.