Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. Róberta Horku, PhD.

Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Róberta Horku (pôvodne sa mala uskutočniť 26. marca o 10.00) sa odkladá na neurčito z dôvodu vydania zákazu organizovania verejných prednášok na UK.


05. 03. 2020 10.21 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

Mgr. Róberta Horku, PhD.

Ekleziologické paradigmy Matúšovej reči podobenstiev u cirkevných otcov

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Venancius Fortunátus: Život svätého Martina

O novom termíne budeme včas informovať.

 Habilitačná prednáška sa uskutoční v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 26.


Oznam o habilitačnej prednáške je k dispozícii aj vo formáte pdf.