Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. októbra 2020 v Aule Benedikta XVI. AKUTALIZOVANÉ (3x): 1. o informácie pre sledovanie on-line; 2. o materiály z obhajoby; 3. o videozáznam z habilitačnej prednášky a obhajoby.


15. 10. 2020 15.25 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

S.S.L. Ing. Jozefa Jančoviča, PhD.

Imago Dei v Knihe Genezis 1,26-27 a jeho sémantické
a pragmatické hľadisko

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Exegeticko-teologická analýza žalmov 93 – 96  
a ich kontextuálne čítanie

vo štvrtok 29. októbra 2020 o 13.00

 Habilitačná prednáška sa uskutoční v zasadačke/zborovni (miesto pôvodnej Auly Benedikta XVI.) Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 26.


Verejné on-line vysielanie habilitačnej prednášky sa uskutočnilo na platforme Zoom.
Pripojenie, on-line sledovanie, komunikácia i tajné hlasovanie bolo pre členov habilitačnej komisie a vedeckej rady realizované na platforme MS Teams.
 

Aktualizácia a doplnenie o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby:

 

Poznámka:

Ospravedlňujeme sa za veľmi zníženú kvalitu zvuku verejného prenosu - i napriek predchádzajúcemu testovaniu prišlo k zlyhaniu.
Pravdepodobným dôvodom bolo zamrznutie Zoom klienta na strane vysielania v prvých minútach prenosu, pričom aj napriek reštartu klienta (aplikácie Zoom) a obnove prenosu audio subsystém už nepracoval správne.
Uvedený videozáznam pochádza z paralelného konferenčného prenosu pre vedeckú radu (videozáznam z paralelného prenosu začal byť zaznamenávaný chvíľku po začiatku habilitácie; zo záveru videozáznamu je vystrihnutá neverejná časť a nasleduje až záverečné vyjadrenie predsedu habilitačnej komisie).

 

<output>Aktualizácia a doplnenie o materiály z prednášky:</output>


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.