Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThDr. Michala Vivodu

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Michala Vivodu, ktorá sa uskutoční v stredu 26. januára 2022 o 10.00 v zborovni fakulty.


03. 01. 2022 11.34 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThDr. Michala Vivodu

Výzvy transhumanizmu pre morálnu teológiu

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu

v stredu 26. januára 2022 o 10.00

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.


On-line pripojenie pre habilitačnú komisiu a členov vedeckej rady je realizované na platforme MS-Teams.

On-line pripojenie pre verejnosť je realizovaná na platforme Zoom:


.