Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThDr. Tibora Reimera, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00 v zborovni fakulty.


05. 01. 2021 21.29 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThDr. Tibora Reimera, PhD.

Škola potrebuje náboženstvo,
náboženstvo potrebuje školu

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Náboženská výchova ako rozvoj
náboženských kompetencií

vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.