Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Edukačný seminár Identita muža a ženy

16. mája 2023 sa na pôde našej fakulty koná edukačný seminár „Identita muža a ženy: Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach“.


16. 05. 2023 09.06 hod.

Zámerom seminára je poskytnúť základnú expertízu a orientáciu k otázkam porúch pohlavnej identity a procesov identifikácie mladého človeka v kontexte emocionálneho, psychosociálneho a duchovného vývinu človeka.

Seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Program seminára a ďalšie informácie sú k diszpozícii na priloženom plagáte.