Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Laudato Si’ Scholarships - výzva na účasť

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme zverejňuje výzvu s možnosťou uchádzať sa o štipendiá pre doktorandské štúdium a post-doktorandský výskum.


19. 05. 2021 15.47 hod.

The Laudato Si’ in the CREATE Initiative poskytuje študentom a odborníkom v katolíckej sociálnej náuky prístup k zdrojom a odbornej príprave v Ríme, aby si tak rozvíjali svoje vedomosti a schopnosti riešiť vo svetle sociálnej náuky Cirkvi problémy, ktorým čelia v miestnej svojho pôsobenia.
 
Iniciatíva sa zameriava na doktorandské štúdium a post-doktorandský výskum na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

Termín na predkladanie žiadostí je do 20. júna 2021.
 
Bližšie informácie pre záujemcov sú k dispozícii v dokumente The Laudato Si’ in the CREATE Initiative [pdf].