Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Monografia z dialógu katolíckej teológie s inými vednými odbormi

Nedávno vyšla vo vydavateľstve UK v Bratislave doc. ThDr. Jozefovi Jančovičovi, PhD. z Katedry biblických vied našej fakulty a Mgr. Zuzane Zelinovej, PhD. z Filozofickej fakulty UK vedecká monografia Obraz vesmíru z biblickej a filozofickej perspektívy v rámci projektu APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy (2019-2023), na ktorom participuje päť fakúlt UK v Bratislave (Filozofická, Prírodovedecká, Lekárska a Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK).


31. 03. 2021 11.29 hod.

Uvedená monografia skúma paradigmatický zlom od kozmogónie (vznik vesmíru) ku kozmológii (popis vesmíru) prítomnej už v antickej filozofii. V prvej časti monografia analyzuje vybrané biblické texty a štyri základné kozmogonické koncepcie v Písme: a) stvorenie sveta pomocou Božieho slova (Gn 1,1–2,3), kde je dôraz na Boží zámer a jeho realizáciu; b) stvorenie sveta formovaním (Gn 2,4-25) s dôrazom na Božiu činnosť a jeho úzky vzťah so stvorením; c) stvorenie sveta ako výsledok mýtického zápasu Boha so silami chaosu (Chaoskampf) v poetických tradíciách s dôrazom na Božiu moc a silu proti ničote a chaosu (contra nihilum et congeriam); d) stvorenie pomocou múdrosti, respektíve Božieho Syna v neskorších tradíciách (Prís 8,22-31; Jn 1,1-3; Kol 1,15; Hebr 1,3) s dôrazom na aspekty múdrosti v stvorení. Druhá filozoficky zameraná časť skúma vnímania konceptu kozmu v antickom Grécku (od ozdoby k svetovej usporiadanosti). V závere autori porovnávajú obe antické perspektívy a ich finalitu.

Zapojenie štyroch pedagógov Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK (prof. ThDr. M. Šuráb, PhD.; doc. SSLic. J. Jančovič, PhD; ThDr. M. Vívoda, PhD; Mgr. G. Fronc) do tohto interdisciplinárneho projekt  optimálne napĺňa výzvu pápeža Františka z roku 2017 v apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium (Radosť z pravdy), v ktorej povzbudil Cirkev „neuzavretú do seba“, aby cirkevné štúdiá na univerzitách a teologických fakultách prehlbovali dialóg s rôznymi vedeckými oblasťami. Spoločné bádanie odborníkov z rôznych oblastí predstavuje kvalifikovanú službu pre Boží ľud a zároveň podporuje poslanie Cirkvi ohlasovať všetkým Kristovu dobrú zvesť v dialógu s rôznymi vednými odbormi, ktoré čoraz hlbšie prenikajú do pravdy a šíria ju v spoločnosti. Pápež vyzýva protagonistov cirkevných štúdií rozpracovať svoju vlastnú úlohu a vyjadriť ju novým, kritickým a realistickým spôsobom. Publikácia je dostupná pre záujemcov vo fakultnej knižnici.


Publikácia je súčasťou realizácie projektu APVV-18-0103:
Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

Obálka publikácie je k dispozícii vo formáte JPG.