Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Možnosť poskytnúť 2 % v prospech rozvoja a činnosti fakulty

Možnosťou darovať 2% z daní môžete i vy podporiť činnosť a rozvoj fakulty prostredníctvom pôsobenia občianskeho združenia Cyrilometodiána.


06. 03. 2017 16.21 hod.

Občianske združenie Cyrilometodiána bolo zriadené na podporu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho poslaním je podpora výskumu, vzdelávania, domácej a zahraničnej odbornej spolupráce, materiálna, finančná a morálna podpora RKCMBF UK v Bratislave pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, budovanie knižničného fondu pre študentov fakulty i širokú verejnosť, edičná činnosť a riešenie grantových úloh i spolupráca s domácimi i zahraničnými inštitúciami v zmysle napĺňania svojho poslania.

Za dobu svojej existencie už mnohokrát prejavilo svoju pomoc a podporu pre zabezpečenie vedecko-pedagogického procesu i celkového chodu fakulty.

Možnosťou darovať 2% z daní môžete i vy podporiť činnosť a rozvoj fakulty prostredníctvom činnosti občianskeho združenia Cyrilometodiána.

Všetky potrebné informácie a tlačivá pre darovanie 2% z dane sú uvedené na webovej stránke Cyrilometodiány.