Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti


19. 05. 2015 10.00 hod.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizujú Medzinárodný seminár na tému

Náboženská sloboda v súčasnej spoločnosti

Seminár sa uskutoční v utorok 19.5.2015 od 10:00 v priestoroch RKCMBF UK na Kapitulskej ulici č. 26.

S príspevkami vystúpia:

 • doc. Henryk Sławiński:
  Wolność religijna i jej zagrożenie we współczesnej Europie

 • doc. Jan Dziedzic:
  Religijność a kształtowanie postaw moralnych

 • ThDr. Michal Vivoda, PhD.:
  Kritická analýza chápania slobody v myslení H. T. Engelhardta

 • Mgr. Gašpar Fronc:
  Filozofický pohľad na koncept náboženskej slobody

 • ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.:
  Náboženská sloboda a súčasné ideológie