Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Náboženstvo a migrácia


22. 02. 2017 13.15 hod.

21. februára 2017 sa na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského pod názvom Náboženstvo a migrácia.

Konferencia sa v kontexte náboženstva venovala téme, ktorá je jednou z najdôležitejších v dnešnom svete – migrácii, a to z rôznych uhlov pohľadu.

Úvodné príhovory predniesli J. E. Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS,  J. Em. Dominik kardinál DUKA, pražský arcibiskup, metropolita a prímas český, predseda ČBK a Ing. Ján FIGEĽ, PhD., Dr.h.c., osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody vo svete. Prednášajúcimi boli načrtnuté základné tézy a pohľady Cirkvi i Európskej únie k téme utečencov a migrácie v náboženskej rovine.

Po úvodných príhovoroch prednášajúci predstavili biblický pohľad na putovanie - doc. Jaroslav BROŽ, Th.D., S.S.L. (Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha) z pohľadu novozákonného a ThDr. Ing. Jozef JANČOVIČ, PhD. (RKCMBF UK) z pohľadu putovania patriarchov v Starom zákone.

V ďalšom bloku príhovorov sa doc. Jindřich ŠRAJER, Dr. theol. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) zameral na fenomén migrácie z pohľadu Cirkvi a náboženstva a ThDr. Ing. Vladimír THURZO, PhD. (RKCMBF UK) predstavil nielen náuku Katolíckej cirkvi v pohľade na principiálne otázky ohľadom migrácie a utečencov, ale aj návrhy na riešenie, ktoré Cirkev predkladá.

Náboženský rozmer migrácie je veľkou výzvou pre vnímanie i posilnenie kresťanskej identity veriacich v Európe – náčrt podstatných rozmerov kresťanskej identity a ich prežívanie predstavili v treťom bloku J. E. Mons. Marek FORGÁČ (košický pomocný biskup) a J. E. Mons. Tomáš HOLUB (plzenský diecézny biskup).

Záverečný blok bol venovaný spoločenským výzvam, ktoré migrácia predkladá dnešnej Európe – a to nielen v náboženskej konotácii. Možným politickým zneužitiam sa vo svojom príspevku venoval prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha) a reálne ohrozenia rozobral doc. RNDr. Vladimír PALKO, CSc. (Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava).


Úvodný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na webovej stránke TK KBS pod názvom: Kresťanstvo sa s islamom nachádza v permanentnom konflikte.

Program konferencie vo formáte PDF.

Fotografie z podujatia vo Fotobanke TK KBS.

Infografika (ankety, otázky,...) z konferencie prostredníctvom sli.do.

Z konferencie bude vydaný zborník (KBS).

Prezentácie z konferencie: