Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a východiská


23. 11. 2016 11.18 hod.

 

22. novembra 2016 sa na pôde našej fakulty uskutočnilo spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského pod názvom Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a východiská.

RKCMBF UK sa tak stala miestom, kde viaceré známe tváre debatovali o nových podobách chudoby, jej príčinách a východiskách. Diskusia sa pripojila k iniciatíve Nádvorie hľadajúcich, ktorá si kladie za cieľ umožniť dialóg medzi svetom viery a neviery. V jej prvej časti zdôraznil niektoré náboženské, kultúrne a sociálne kategórie, ktoré tento fenomén môžu interpretovať, taliansky kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý je známy svojou angažovanosťou v tejto iniciatíve. Na výzvy a faktory, ktoré vplývajú na nové podoby chudoby, upozornila bývalá predsedníčka vlády SR a bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičová. Po hlavných  hosťoch o téme za okrúhlym stolom hovorili predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a predseda združenia Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Tzv. Nádvorie hľadajúcich je podujatie s otvoreným koncom. Jeho ambíciou je porozumieť vzájomným stanoviskám a diskutovať o dôležitých spoločenských otázkach. “Zdá sa mi, že v našich slovenských podmienkach ide viac o komunikáciu medzi kresťanmi a sekulárnou spoločnosťou,” uviedol Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, na ktorého pozvanie pricestoval i kardinál Ravasi. “Chudoba sa vo všeobecnosti chápe ako trvalý nedostatok materiálnych prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie základných životných potrieb. Chudoba ohrozuje realizáciu životných úloh a cieľov. Katolícka sociálna náuka sa vždy zasadzovala za odstránenie chudoby a za zavedenie zásady spravodlivosti a rovnosti do medziľudských vzťahov,” uviedol v príhovore. Nové podoby chudoby vznikajú podľa neho v dôsledku technologického pokroku, marginalizácie niektorých spoločenských skupín či migrácie. “Spúšťačom prepadu do chudoby však môžu byť aj rozhodnutia jednotlivca, ktoré spôsobujú mravné škody,” dodal.

Slovenskú formu svetového podujatia pripravila Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Označenie „Nádvorie hľadajúcich“ (Cortile dei gentili) odkazuje  na staroveké nádvorie Jeruzalemského chrámu vyhradené pre Nežidov, ako symbolické miesto stretnutia  a dialógu. Zrod tejto iniciatívy s týmto názvom spadá do pontifikátu dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý povzbudil k aktivitám tohto druhu najmä po skúsenosti zo svojej návštevy Českej republiky v roku 2009. „Nádvorie hľadajúcich“, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre dialóg medzi veriacimi a neveriacimi, zameraný na súčasné výzvy a veľké otázky ľudstva, sa po prvý raz konalo v roku 2011 v Paríži. Doteraz sa uskutočnilo niekoľko desiatok takýchto akcií po celom svete. Zúčastnili sa na nich popredné osobnosti z oblasti vedy, politiky, filozofie alebo umenia. Na viacerých podujatiach osobne vystúpil aj kardinál Ravasi.

Prvá vystúpila expremiérka Iveta Radičová. Pripomenula faktory, ktoré spôsobujú rozdelenie sveta - nerovnomerný rast populácie v niektorých častiach sveta v porovnaní s krajinami, ktoré sa zaraďujú medzi bohatšie, rozdiely v tom, akú v krajinách zohráva vzdelávanie, rozdiely v príjmoch a rozdiely konkrétnych politík jednotlivých vlád v tejto oblasti. Potom opísala problémy, ktoré vníma v súvislosti s témou podujatia. Zhrnula ich do troch bodov - štrukturálne problémy na našom trhu práce, regionálne disparity a vyhranené formy chudoby a sociálneho vylúčenia niektorých skupín a jednotlivcov. V závere dodala, že “ak spoločnosť a jej hlavní aktéri nebudú reagovať na skutočné problémy ľudí, ak nebudú reflektovať nové vzniknuté sociálne rozdiely, ak nebudú pomenovávať, ktoré hlavné sociálne skupiny sú v ohrození, tak budeme svedkami narastajúcej nespokojnosti ľudí, narastajúcej frustrácie ľudí, ich stratenosti, ale aj otvorenosti k rôznym ponukám extrémizmu,” uviedlá bývalá premiérka SR.

Kardinál Ravasi, ktorý navštívil Slovensko po prvýkrát, na schéme troch symbolických obrazov zdôraznil, niektoré náboženské, kultúrne a sociálne kategórie, ktoré môžu komplexný a dramatický fenomén chudoby interpretovať konkrétnym spôsobom. “Mám na mysli prorocké svedectvo, ktoré je zdvihnutým prstom proti etickým degeneráciám produkujúcim chudobu. K nemu sa pridáva slovo Krista a cirkevnej tradície, ktorá v láske a solidarite voči chudobnému bratovi vidí jednu z najdôležitejších úloh náboženskej mravouky. Avšak - ako to často zdôraznil pápež František - je taktiež dôležité uskutočniť viacero konkrétnych osobných a spoločenských premien, aby sa napravili nespravodlivé štruktúry vytvárajúce rôzne podoby chudoby (vrátane tej kultúrnej),” povedal TK KBS Ravasi. Zároveň ponúkol niekoľko "možných smerov pre ďalšie prehĺbenie". Predovšetkým ide o oblasť práv podľa tzv. "štyroch prameňov", na základe ktorých ľudské práva zvyknú byť menované.

Ďalšou dôležitou témou je podľa talianskeho biblistu návrat ku skutočnému konceptu ekonómie, ktorá nesmie byť identifikovaná - ako sa to neraz stáva - len s financiami; tie sú iba prostriedkom, a ten má byť kontrolovaný politikou v zmysle hľadania spoločného dobra a ekonómiou ako humánnou vedou, nielen obyčajnou technikou. Ďalším horizontom je podľa jeho slov kategória "daru", ako skutočnosti nielen náboženskej, ale aj spoločenskej a všeobecne občianskej. S tým spojenou a veľmi dôležitou pre našu súčasnosť je aj téma prijatia mimoriadne rozsiahleho migračného prúdu, ktorý má potenciál vytvárať zložité problémy, a to nielen spoločensko-ekonomického, ale aj kultúrneho charakteru. V tomto smere sa vyjadril za väčšie prijímanie tých, ktorí to potrebujú. Novinárom následne povedal, že celá Európa so svojou veľkou kultúrnou a náboženskou tradíciou musí mať odvahu postaviť sa prílevu utečencov. Tento problém nemôže zostať iba na pleciach krajín ako Taliansko a Grécko, uviedol.

Podujatie pokračovalo diskusiou za okrúhlym stolom, pri ktorom sa stretli Katarína Hulmanová (Fórum kresťanských inštitúcií), Anton Marcinčin (splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov), Jozef Mikloško (Úsmev ako dar) a Iveta Radičová. Kardinál Ravasi ukončil svoj program stretnutím s členmi Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, jedného z poradných orgánov KBS. Privítal ho na nej jej predseda, vojenský ordinár Mons. František Rábek. Opísal jej hlavnú prácu a predstavil, akou formou Cirkev na Slovensku oceňuje vedcov a umelcov, ktorí sa pričiňujú o dialóg medzi vedou a vierou (ocenenie Fides et ratio) a tých, ktorí svojou svojou tvorbou šíria kresťanské hodnoty a princípy (ocenenie Fra Angelico). Na stretnutí sa zúčastnil aj dekan RKCMBF UK Vladimír Thurzo a prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS Jozef Jančovič.


Zdroj správy: “Nádvorie hľadajúcich” na Slovensku upozornilo na nové podoby chudoby, TK KBS

Fotografie z podujatia vo Fotobanke TK KBS.

Videozáznam z prvej časti podujatia (TK KBS, TVLux).

Videozáznam z druhej časti podujatia (TK KBS, TVLux).

Program podujatia je k dispozícii vo formáte PDF.