Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia a podmienky pedagogického procesu v zimnom semestri 2020/2021

Opatrenia zavedené v zimnom semestri akademinckého roka 2020/2021 vzhľadom na riziko šírenia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.


18. 09. 2020 14.56 hod.

 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu
  1. Vysokoškolskí učitelia nosia rúško alebo štít. Od študentov si držia odstup najmenej dva metre.
  2. Študent nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch fakulty a seminára, okrem ubytovacích priestorov študentského domova (kňazského seminára) a okrem špecifických situácií (napríklad hra na dychový nástroj a pod.).
  3. V prednáškovej miestnosti sú medzi študentmi zabezpečené odstupy (šachovnicové sedenie a pokiaľ to kapacita učebne dovoľuje, vynechaná lavica medzi sediacimi).
  4. Medzi jednotlivými hodinami sa zabezpečujú dostatočné prestávky na vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov. Vetranie musí byť pred začiatkom a po skončení každého predmetu.
  5. Pedagóg je povinný na začiatku vyučovania predmetu (bloku predmetov) vykonať evidenciu účasti študentov a archivovať ju najmenej po dobu jedného mesiaca.
  6. V prípade, že sa u študenta vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje rektora seminára ThLic. Pavla Mikulu, PhD. a študijnú referentku Mgr. Romanu Farskú, ktorí zabezpečia informovanie zodpovedných pracovníkov Univerzity Komenského.

 

Pri podozrení na ochorenie
  1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov fakulty.
  2. Tí, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia s podozrením na COVID-19 by mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny, prípadne kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch.
  3. Ak sa u študenta alebo zamestnanca vysokej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo pracovného dňa, bezodkladne opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Študent alebo zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave určeným spôsobom fakultu.
  4. Pre študentov seminaristov v prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia s podozrením na COVID-19 je pripravená izolačná miestnosť.