Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Smernica dekana o záverečných prácach

14. februára 2018 vstúpila do platnosti nová Smernica dekana o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na RKCMBF UK.


14. 02. 2018 11.21 hod.

Nová smernica je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF na stránke Dokumenty a predpisy v časti Legislatíva na RKCMBF UK -> Vnútorné predpisy, smernice a príkazy 2018.