Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

UK má nové profesorky a profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. marca 2024 nových profesorov vysokých škôl, 17 z nich patrí do akademickej obce Univerzity Komenského.


26. 03. 2024 17.55 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy UK

Monika Zaviš, religionistika, PdF UK

Lívia Trellová, ústavné právo, PraF UK

Ján Škrobák, správne právo, PraF UK

Andrea Ševčovičová, biológia, PriF UK

Štefan Sivák, neurológia, JLF UK

Ján Papula, manažment, FM UK

Patrik Maturkanič, katolícka teológia, RKCMBF UK

Alexandra Löwy, občianske právo. PraF UK

Oľga Kyselovičová, športová edukológia, FTVŠ UK

Erik Kúdela, gynekológia a pôrodníctvo, JLF UK

Natália Hlavatá Hudáčková, geológia, PriF UK

Juraj Hamar, estetika, FiF UK

Vladimír Ferianec, gynekológia a pôrodníctvo, LF UK

Anton Dzian, chirurgia, JLF UK

Eduard Burda, trestné právo, PraF UK

Ondrej Blažo, medzinárodné právo, PraF UK

Kamil Biringer, gynekológia a pôrodníctvo, JLF UK

V príhovore novým profesorom a profesorkám prezidentka zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok. „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.“