Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká konferencia doktorandov RKCMBF UK Doctorandorum dies 2023

6. júna 2023 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s názvom Doctorandorum dies 2023.


17. 06. 2023 18.05 hod.

Leitmotívom konferencie boli slová pápeža Františka, ktoré o teologickom bádaní vyslovil vo apoštolskej konštitúcii Radosť z pravdy o univerzitách a cirkevných fakultách: „Dobrý teológ nemá uzavreté, ale otvorené myslenie. Je stále otvorený voči Božiemu maius a voči pravde, takže sa stále vyvíja.“ (Veritatis gaudium 3)

V tomto duchu jeho teologickej vízie pod vedením a odborným dozorom svojich školiteľov vystúpilo na konferencii 11 doktorandov našej fakulty s príspevkami, v ktorých predstavili vybrané témy zo svojich licenciátskych a dizertačných prác. S anotáciami a abstraktami ich príspevkov je možné oboznámiť sa v programe konferencie [pdf]. Celá konferencia bola rozdelená do troch sekcií podľa oblastí výskumu v rámci teologickej vedy.

Po otvorení konferencie dekanom fakulty, doc. Jozefom Jančovičom, sa ujal moderovania úvodnej sekcie venovanej biblickým vedám prof. Pavol Farkaš, vedúci katedry biblických vied. V sekcii zaznela štvorica podnetných vedeckých príspevkov z pera: Mgr. Filipa Majdána, ktorý hovoril o funkciách obetnej a kultovej terminológie v protopavlových listoch, ThLic. Miroslava Hosťoveckého, ktorý analyzoval podobenstvo o zlých vinohradníkoch ako biblický rîb, Mgr. Petra Pajerského, ktorý referoval o svojom výskume o komplementárnosti muža a ženy v monogamnom manželstve v kontexte kníh Genezis a Rút, a napokon ThLic. Michala Mališa, ktorý sa venoval gramatickým a kontextovým zvláštnostiam Ježišových fyzických obrátení v synoptických evanjeliách.

Druhú sekciu, nasmerovanú do oblasti systematickej teológie, moderoval prodekan pre vzdelávanie a informačné technológie ThDr. Vladimír Thurzo. Pod jeho dohľadom vystúpila trojica doktorandov s príspevkami o aktuálnych otázkach dogmatickej a morálnej teológie. Mgr. Miroslav Liška  analyzoval vedecký diskurz o tom, či mal Ježiš Kristus úmysel založiť Cirkev, ThLic. Ľubomír Švorca predstavil dva náhľady na vieru ako osobnú skúsenosť z obdobia patristiky a scholastiky a ThLic. Ján Viglaš z katolíckeho pohľadu zhodnotil etické aspekty vakcinácie proti ochoreniu covid-19 v argumentácii odporcov očkovania. Obe sekcie boli sprevádzané veľkorysým priestorom pre diskusiu o týchto témach, ktorý bol aj plnom časovom rozsahu využitý.

Po prestávke na občerstvenie pokračovala konferencia pod vedením prodekana pre rozvoj fakulty doc. Tibora Reimera SDB treťou a záverečnou sekciou venovanou praktickým aspektom teologickej vedy. V príspevkoch štvorice doktorandov sa opäť objavila reflexia na aktuálne výzvy pastoračnej praxe. Mgr. Miroslav Šidlo predstavil základné etické princípy podnikania vo svetle doktríny pápeža Františka, ThLic. Tomáš Pavlík referoval o potrebe starostlivosti o kňazov ako jednej z výziev Synody o synodalite na Slovensku, Mgr. Vladimír Kiš upriamil svoj pohľad na ekleziálny rozmer v vývoji foriem sviatosti zmierenia. Celú konferenciu zakončil Mgr. Ján Hanečka predstavením gnozeologických limitov tzv. redukovaného človeka v diele Pavla Straussa.

Konferencia prebiehala v žičlivej a priateľskej atmosfére, školitelia a ďalší skúsení vedeckí pracovníci našej fakulty doktorandov upozornili na niektoré úskalia a slabé miesta v ich doterajšej vedeckej práci a tiež poukázali na ďalšie možnosti a smery rozvoja ich vedeckého skúmania či potrebu rozpracovať a preskúmať nejakú súvisiacu oblasť, ktorej sa doteraz nevenovali. Za všetky ohlasy možno uviesť reakciu a spätné zhodnotenie jedného z doktorandov: „Bola to jedna z konferencií, čo mi dali najviac.“

Na záver konferencie po poďakovaní všetkým zúčastneným zaznelo z úst prodekana pre vedu a zahraničné vzťahy doc. Róberta Horku avízo, že príspevky vyjdú v konferenčnom zborníku, ktorý, ako dúfame, uzrie svetlo sveta ak nie v printovej, tak aspoň v elektronickej podobe do konca roka 2023. O jeho vydaní vás, samozrejme budeme informovať. Veríme, že obnovená tradícia doktorandských konferencií na našej fakulte bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a výsledky poctivého teologického bádania doktorandov našej fakulty sa budú postupne pretavovať z teologického diskurzu aj do pastoračnej praxe.

Róbert Horka, prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy RKCMBF UK