Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis ACTA zaradený do databáz ERIH PLUS a CEJSH

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) je nórska databáza pre periodiká z oblasti humanitných a sociálnych vied, medzi ktoré patrí i teológia. Aktualizované!


03. 05. 2024 14.05 hod.

Vďaka úsiliu redakcie vedeckého periodika ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis internacionalizovať redakčnú radu a zásluhou cieleného dodržiavania podmienok ERIH PLUS, bol náš časopis posudzovaný a následne zaradený do databázy ERIH PLUS.

Už najbližšie júlové číslo 1/2024 s príspevkami bude registrované v tejto databáze, čo konkrétne znamená, že články, ktoré sú v ACTA vypublikované, sa zaradia do kategórie A a A- (podľa HIK našej fakulty).

Na margo tejto dobrej správy pozývame pedagógov a teológov publikovať svoje články a štúdie zo svojich teologických disciplín v našom vedeckom periodiku ACTA (pokyny pre autorov), ktorý vyhcádza v dvoch požadovaných termínoch: júl a december/január daného roka.

Aktualizácia

Vedecký časopis ACTA bol zároveň zaradený do databázy CEJSH (journals in humanities, social sciences, theology and arts) v rámci Apen Access platformy The Library of Science.