Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca zaradený do databázy Scopus

S radosťou oznamujeme, že vedecký biblický časopis Studia Biblica Slovaca bol uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií SCOPUS.


29. 09. 2023 16.01 hod.

Prijatím do uvedenej online platformy sa časopis Studia Biblica Slovaca (StBiSl) kvalitou zaradí medzi kvalitné periodiká registrované v databáze SCOPUS zameranej na humanitné a sociálne vedy.

Dekan fakulty ďakuje šéfredaktorovi periodika doc. SSD. Blažejovi Štrbovi a výkonnej redaktorke SSD. Ing. Martine Korytiakovej za doterajšiu aktivitu, entuziasmus a námahu spojenú s redigovaním periodika.