Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná obhajoba dizertačnej práce

11. decembra sa v zasadačke fakulty uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda ICLic. Štefana Vanču.


10. 12. 2019 08.39 hod.

Téma dizertačnej práce:

Proces inkorporácie katechumenov do Cirkvi podľa Kódexu kánonického práva

Školiteľ: JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD.

Miesto a čas obhajoby: streda 11. decembra 2019 o 13.00 v zasadačke/zborovni fakulty.