Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná obhajoba licenciátskej práce

V pondelok 4. júna 2018 sa o 11.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Jozefa Možiešika.


28. 05. 2018 14.16 hod.

Téma licenciátskej práce:

Katechumenátny model ako východisko pre katechizáciu žiadateľov a ručiteľov krstu

Školiteľ: ThDr. Jozef Šelinga, PhD.