Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby záverečných prác

23. júna 2020 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Mgr. Ľubomíra Švorcu a ThLic. Jozefa Možiešika.


04. 06. 2020 13.06 hod.

 

Utorok 23. 6. 2020 o 9.00    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    Mgr. Ľubomír Švorca

Licenciátska práca:    Človek ako Boží obraz v diele Josepha Ratzingera

Školiteľ:    prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.


Utorok 23. 6. 2020 o 10.15    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    ThLic. Jozef Možiešik

Dizertačná práca:    Katechumenátny model formácie birmovancov k prijatiu zodpovednosti za život viery

Školiteľ:    ThDr. Jozef Šelinga, PhD.


Oznam o verejných obhajobách  je k dispozícii aj vo formáte pdf.