Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby záverečných prác

24. augusta 2021 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Mgr. Michala Mališa a ThLic. PaedDr. PhDr. Ivany Štibranej.


19. 07. 2021 11.42 hod.

 

Utorok 24. 8. 2021 o 9.00    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    Mgr. Michal Mališ

Licenciátska práca:    Motív obrátenia a jeho špecifiká v synoptických evanjeliách

Školiteľ:    doc. SSD. Blažej Štrba


Utorok 24. 8. 2021 o 10.30    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná

Dizertačná práca:    Nové trendy vo vyučovaní náboženskej výchovy na Slovensku

Školiteľ:    doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.


Oznam o verejných obhajobách  je k dispozícii aj vo formáte PDF.