Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie - vedeckovýskumný pracovník

Výberové konanie na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka v rámci post-doktorandského pobytu.


04. 05. 2022 12.57 hod.

Dekan Univerzity Komenského, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty vypisuje výberové konanie na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka v rámci post-doktorandského pobytu.

Pozícia: vedeckovýskumný pracovník
Názov projektu: Miesto, priestor a identita v biblických naratívnych textoch
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Miesto: RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

Začiatok post-doktorandského pobytu: 1. október 2022
Koniec post-doktorandského pobytu: 30. september 2023

Požiadavky na uchádzačov:

  • skončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa na zahraničnej vysokej škole (mimo územia Slovenskej republiky) po 1. októbri 2019 a neskôr,
  • ovládanie anglického jazyka na komunikačnej úrovni so znalosťou odbornej terminológie k problematike projektu,
  • publikačná činnosť (najmenej 3 výstupy tvorivej činnosti s afinitou k problematike projektu),
  • exegetické zručnosti v oblasti naratívnej analýzy.

Prihlášky posielajte do 20. júna 2022 na adresu:
Mgr. Mariana Zámožíková
Dekanát RKCMBF UK
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: Mariana.Zamozikovafrcth.uniba.sk

Prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • motivačný list,
  • kópia dokladu o skončení vysokoškolského vzdelania 3. stupňa,
  • zoznam publikovaných výstupov tvorivej činnosti

Výberové konanie sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 o 10.00 na uvedenej adrese.