Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie prof. Emílie Hrabovec

V týchto dňoch vo vydavateľstve LÚČ vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec pod názvom Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989).


03. 07. 2017 10.09 hod.

Publikácia je výsledkom dlhoročného výskumu v početných zahraničných a domácich archívoch štátnej, cirkevnej i  súkromnej proveniencie a ako prvá publikácia na svete aj výskumu v novosprístupnenej pozostalosti hlavného architekta vatikánskej východnej politiky kardinála Agostina Casaroliho v Historickom archíve Štátneho sekretariátu Svätej stolice.

Vychádzajúc z  tejto bohatej pramennej základne knižka systematicky sleduje a vysvetľuje spleť udalostí a príčinných súvislostí vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a  Slovenskom a vo vývoji vatikánskej východnej politiky 1962 – 1989, začleňuje ich do širšieho kontextu medzinárodného vývoja, oscilujúceho medzi rôznymi fázami studenej vojny a uvoľnenia, do dynamiky vnútroblokových a vnútropolitických súvislostí, vnútrocirkevného vývoja v pokoncilovej Cirkvi a spoločenských a kultúrnych premien a hľadá odpovede na zásadné otázky: V akom historickom kontexte sa táto politika zrodila? Bola jedinou cestou na zabezpečenie prežitia pre prenasledovanú Cirkev, alebo naopak rezignáciou voči komunistickej moci, ktorá ju nútila ku kompromisom, redukovala jej možnosť otvorene denuncovať perzekúciu a otvárala dvere pokusom o jej inštrumentalizáciu v prospech záujmov domácej politickej moci i veľmocí? Aká bola rola „slovenského faktora“ v tejto politike? Prečo sa najťažšie rokovania s najmenším úspechom viedli práve o  slovenských otázkach s Československom?


Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989). Bratislava: LÚČ, 2017. ISBN 978-80-8179-059-1.