Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie žiadostí o Granty UK

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o Granty UK na rok 2019.


16. 10. 2018 12.01 hod.

Granty UK sú zamerané na podporu vedeckej a pedagogickej činnosti doktorandov UK. Uchádzať sa o ne môžu všetci doktorandi dennej formy štúdia (NIE študenti externej formy).

Žiadosti o pridelenie grantu sa podávajú výlučne elektronicky, žiadosť na budúci kalendárny rok 2019 treba podať najneskôr do 31. decembra 2018.
O podaní žiadosti treba informovať prodekanku RKCMBF UK prof. Emíliu Hrabovec.

Bližšie informácie sú na webovej stránke Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.