Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

XXI. Európske fórum pre náboženskú výchovu v školách

V dňoch od 3. - 7. apríla 2024 sa v Poprade uskutoční 21. ročník Konferencie EuFRES, na ktorej sa stretnú odborníci a zodpovední za náboženskú výchovu na verejných školách z viacerých štátov Európy.


20. 03. 2024 18.17 hod.

XXI. Európske fórum pre náboženskú výchovu v školách: „Reziliencia a kresťanská nádej. Náboženská výchova v škole ako dôležitý stimul v čase krízy.“

Ako môže náboženská výchova posilniť v kríze? Poprední európski odborníci budú v Poprade diskutovať o úlohách náboženskej výchovy.

Pri príležitosti 100. výročia príchodu Saleziánov don Bosca na Slovensko, upriami konferencia svoju pozornosť na tému reziliencie a kresťanskej nádeje, ako aj na náboženskú výchovu v čase krízy.

V súčasnom období mnohé krajiny zápasia so sociálnou a ekologickou krízou, ktoré sú navzájom prepojené. Európske fórum pre náboženskú výchovu v školách (EuFRES) ponúkne priestor pre výmenu expertných názorov, ako môže náboženská výchova prispieť ku kritickej a emancipačnej reflexii spoločenských kríz. Diskutujúci poukážu aj na možnosti ich riešenia a prekonávania. V tomto kontexte sa spojenie  „posilnenie“ (z ang. empowerment) stáva ústredným pojmom náboženskej výchovy, ktorá môže nájsť svoje obsahové zameranie v kresťanskej tradícii a je zameraná na posilnenie subjektov v kríze.

„Na konferencii sa chceme bližšie pozrieť na vplyv dnešnej krízy na život mladých ľudí a jej dôsledky. Ako žijú mladí ľudia po pandémii a v dnešných krízach? Ako vidíme, obdobie po pandémii neukončilo krízovú situáciu v živote mladých ľudí“, hovorí doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., jeden z hlavných organizátorov konferencie a generálny tajomník EuFRES. „Obdobie dospievania a ranej mladosti je veľmi citlivé na vonkajšie vplyvy a osobné hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. Pre mladých ľudí nie je ľahké nájsť si cestu v spoločnosti dospelých, najmä ak sú zmeny v rôznych oblastiach neočakávané, viacsmerné a často nejednoznačné z hľadiska etických hodnôt alebo medziľudských vzťahov. Je dôležité neustále hľadať vhodné formy a stratégie na pochopenie mladých ľudí a sprevádzať ich na ceste ich voľby.“

Organizátorom konferencie je Európske fórum pre náboženskú výchovy (EuFRES) v spolupráci so Slovenskou provinciou Saleziánov don Bosca, Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Poprade a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi hlavných odborníkov, ktorí na konferencii vystúpia, patrí Prof. Dr. Zbigniew Formella z Katedry psychológie výchovy z Univerzity Pontificia Salesiana v Ríme a prof. Dr. Claudia Gärtner z Technickej univerzity v Dortmunde v Nemecku. Okrem nich, budú mať aj jednotliví účastníci možnosť vyjadriť sa a diskutovať k týmto dôležitým témam súčasnej doby.

EuFRES (European Forum for Religious Education in Schools) je nezávislý orgán pre výskum a výmenu skúseností odborníkov a zodpovedných za náboženskú výchovu na verejných školách v krajinách Európy. Je to iniciatíva katolíkov, ale otvorená aj pre iné náboženské denominácie. Je finančne nezávislý od verejných národných alebo európskych inštitúcií. Riadiaci orgán, ktorý volí valné zhromaždenie, je zodpovedný za všetky aktivity organizácie vrátane zvolávania týchto študijných konferencií a diskusií o aktuálnych otázkach v oblasti vzdelávania, ktoré sú spoločným záujmom členov EuFRES.