Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Zborník prednášok z odbornej diskusie Starostlivosť o náš spoločný domov

Z dielne Vydavateľstva UK Bratislava vyšiel vedecký zborník Starostlivosť o náš spoločný domov, ktorý ponúka písomnú podobu prednášok z odbornej diskusie konanej 20. apríla 2016 na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI na tému problematiky ochrany životného prostredia.


26. 05. 2017 13.58 hod.

Zborník zahŕňa príspevky na tématiku ochrany životného prostredia z rôznych perspektív, ktoré ponúkli títo odborníci:

  • prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. a RNDr. Rudolf Masarovič, PhD. z Katedry environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK;
  • prof.  RNDr. Milan Lapin, CSc. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK;
  • prof.  RNDr. Oto Majzlan, PhD. z Katedry krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK;
  • Mgr. Martin Dufala, PhD. z Katedry správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta UK;
  • doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. z Katedry Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK;
  • PhDr. Igor Haraj, PhD. z Katedry žurnalistiky, Filozofická fakulta UK;
  • ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. z Katedry morálnej teológie, ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. z Katedry biblických vied a RNDr. Andrea Novomeská, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulty UK.

Náhľad na príspevky je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.

Odbornú diskusiu zorganizovala študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti Dňa Zeme.

V odbornej diskusii zameranej na problematiku životného prostredia sa hovorilo o príčinách ekologickej nerovnováhy a výrazneho zhoršovania stavu prostredia. Keďže rozsah toho, čo ohrozuje „zdravie“ našej planéty - klimatické zmeny, zánik prirodzených ekosystémov, migrácie organizmov a ľudí za lepšími životnými podmienkami, je veľký, príčinu i riešenie treba hľadať na ekologickej, ekonomickej, legislatívnej i duchovnej úrovni, čím sa vynára naliehavá potreba interdisciplnárneho dialógu.

Hlavným cieľom podujatia tak bolo rozvinutie medzifakultnej spolupráce a diskusie v rámci Univerzity Komenského po odbornej stránke, ale aj v hodnotovej rovine. Cieľovou skupinou podujatia boli študenti všetkých fakúlt UK, ako aj odborná a laická verejnosť.

Ďalšie informácie o podujatí sú uvedené na stránke oznámenia podujatia.