Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Zomrel prof. MUDr. Karol Bošmanský, SVD DrSc.

27. novembra 2016 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi rehoľný kňaz a emeritný profesor našej fakulty, prof. MUDr. Karol Bošmanský, SVD DrSc.


28. 11. 2016 11.08 hod.

Prof. Bošmanský sa narodil 22.07.1927 v Častej, prvé rehoľné sľuby zložil 28.8.1948 v Nitre, po likvidácii kláštorov bol v PTP.

Neskôr vyštudoval medicínu na LF Karlovej univerzity v Prahe, neskôr pracoval ako lekár – reumatológ v Piešťanoch a stal sa vedúcim vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH) v Piešťanoch. Osobitne sa venoval sa venoval streptokokovým nákazám a ich následkom, reumatickým horúčkam, neskôr realizoval výskum v oblasti reaktívnych artritíd, pričom z tejto skupiny najpodrobnejšie rozpracoval problematiku yersíniových artritíd a súčasne sa venoval boréliovým infekciám s postihnutím lokomočného aparátu. V posledných rokoch pred odchodom do dôchodku sa venoval problematike arthritis urica, kde dosiahol mnohé pozoruhodné výsledky, ktoré sa postupne zaviedli do praxe.

Prof. Bošmanský bol školiteľom viacerých ašpirantov vo vedeckej príprave, oponentom kandidátskych, docentských a doktorských prác. Bol konzultantom a vyhodnotil mnohé magisterské práce.

Publikačná činnosť jubilanta je veľmi bohatá. Okrem mnohých prác v domácich a zahraničných časopisoch je autorom a spoluautorom viacerých monografií i mnohých terapeutických štúdií. Odrazom jeho vedeckej činnosti sú aj mnohé ohlasy v svetovej literatúre. Napísal vysokoškolské skriptá z odboru pastorálnej medicíny. Bohatá je aj jeho prednášková činnosť na domácich a zahranièných fórach, ktorá trvá doteraz.
Absolvoval niekoľko študijnýh pobytov v zahraničí a prednášal na rôznych medzinárodných kongresoch a sympóziách.

Pedagogickú činnosť vykonával ponajprv v rámci VÚRCH, následne viedol praktiká z bioetiky na LF UK a prednášal pastorálnu medicínu na RKCMBF UK v Bratislave, na ktorej dlhé roky patril medzi obľúbených pedagógov.

Páter a prof. Bošmanský zložil večné sľuby 08. januára 1993 v Terchovej; vysvätený za kňaza bol 23. júna 1990 v Krížovej Vsi. Posledný rok prežil v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.

Zádušná svätá omša bude štvrtok 1. decembra 2016 o 13:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.
Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Requiescat in pace!


Parte prof. Karola Bošmanského [pdf].

Viacerné informácie boli čerpané z článku Profesor MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., jubiluje, ktorý vyšiel v roku 1997 v časopise RHEUMATOLOGIA.