Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia Enchiridion odpustkov

V priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa 1. októbra uskutoční medzinárodná konferencia na tému Enchiridon odpustkov - oficiálneho doktrinálno-normatívneho dokumentu Katolíckej cirkvi vydaný Apoštolskou penitenciáriou.


26. 09. 2022 12.04 hod.

Organizátormi konferencie sú Konferencia biskupov Slovenska a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným hosťom bude kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov.

Program konferencie:

 • 9:00 Modlitba Hora media
  Pozdravné príhovory
  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS
  Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
 • 9:30 Mauro kardinála Piacenza
  Starobylý poklad, obnovená pastorácia
 • Diskusia
 • 10:45 Prestávka
 • 11:20 Mons. Cyril Vasiľ
  Odpustky vo Východných cirkvách
 • 11:40 Doc. Ľubomír Hlad
  Odpustok ako „zmysluplný pojem". Pokus o kerygmaticko-teologickú intepretáciu kľúčových pojmov a dogmatických prepojení cirkevnej náuky o odpustkoch
 • 12:00 ICLic. František Šútor
  Slovenský preklad Enchiridionu odpustkov
 • Diskusia

Konferencia sa uskutoční v aule Kňazského seminára v Nitre (Pribinove námestie č. 5).
Vstup je na pozvánky.


Enchiridon odpustkov (lat. Enchiridion indulgentiarum), ktorý vychádza v slovenskom preklade v Spolku svätého Vojtecha, je oficiálny doktrinálno-normatívny dokument Katolíckej cirkvi vydaný Apoštolskou penitenciáriou. Vyjadruje učenie Cirkvi o odpustkoch a stanovuje normy pre ich používanie v súčasnosti. Jeho preklad do slovenčiny podľa štvrtého typického latinského vydania (1999), o ktorý sa postarala Konferencia biskupov Slovenska, bol schválený Apoštolskou penitenciáriou dekrétom zo dňa 24. novembra 2021.

Pápež Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Indulgentiarum doctrina (1967) zreformoval odpustkovú disciplínu a vydal nové normy týkajúce sa ich získavania. Nariadil tiež zrevidovať zbierku odpustkov a zachovať iba zvlášť významné modlitby a skutky nábožnosti, lásky a pokánia.

Enchiridion predkladá súhrnne a usporiadane všetky ustanovenia, ktoré pre odpustky v súčasnosti platia. Najskôr sú uvedené štyri všeobecnejšie udelenia odpustkov, ktoré sa vzťahujú na každodenný kresťanský život; nasleduje zoznam ďalších 33 udelení týkajúcich sa rôznych modlitieb a úkonov nábožnosti. Prináša aj niektoré odpustkové modlitby, medzi iným aj dve z byzantskej tradície (Večerná modlitba a Modlitba za zosnulých). K Enchiridionu je pripojený dodatok so zoznamom niektorých bežne používaných nábožných vzývaní a taktiež text apoštolskej konštitúcie pápeža svätého Pavla VI. Indulgentiarum doctrina.

Toto slovenské vydanie obsahuje ako doplnok aj tri dekréty Apoštolskej penitenciárie. Prvé dva z 29. júna 2002 boli vydané pre celú Cirkev, z ktorých jeden sa týka odpustkových kultových úkonov k úcte Božieho milosrdenstva a druhý je o možnosti získať odpustky v konkatedrálnych kostoloch, ktoré boli kedysi katedrálnymi. Tretí dekrét z 3. apríla 2017 bol vydaný pre Slovensko a udeľuje možnosť získavania úplných, prípadne čiastočných odpustkov pripojených k modlitbe Korunka Božieho milosrdenstva v hraniciach jeho územia.

Pre praktické použitie slúžia tri registre: zoznam modlitieb, zoznam dní, úkonov a osobitných okolností k získaniu úplných odpustkov a všeobecný register. Úradne schválený slovenský preklad Enchiridionu je určený na zveľadenie nábožnosti nielen klerikov a zasvätených osôb, ale celého Božieho ľudu.