Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verní pravde, smädní po poznaní


11. 04. 2018 12.10 hod.

 

Srdečne pozývame na doktorandskú konferenciu, ktorá sa pod názvom

Verní pravde, smädní po poznaní

uskutoční

v stredu, 18. apríla 2018

v učebni 201 na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 

Verní pravde, smädní po poznaní je názov pilotnej doktorandskej konferencie, ktorú sme sa rozhodli prvýkrát zorganizovať na pôde fakulty v akademickom roku 2017/18. Už vyše osemdesiat rokov sa stovky študentov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty ponárajú do mora vedomostí, ktoré ponúka teológia. Viacerí z nich, smädiaci po hlbšom poznaní, pokračujú v doktorandskom štúdiu. Tretí stupeň štúdia je vzhľadom na špecializáciu a zúženie študovaných tém postavený na individuálnej práci každého študenta podstatne viac než magisterský stupeň. To je nielen jedna z príčin fragmentácie študentskej komunity, ale zároveň aj jeden z hlavných dôvodov konania konferencie pre doktorandov, ktoré sa naša fakulta rozhodla zorganizovať. Kladieme si ňou najmä tri ciele. Po prvé, vytvoriť platformu, na ktorej by sa im umožnilo prezentovať výsledky svojej práce a obohatiť aj širšie publikum témami, ktorým sa venujú. Druhým cieľom je vytvoriť priestor na bližšie spoznanie sa doktorandov, vzájomné obohatenie a prediskutovanie rôznych tém. Najväčší význam však pripisujeme výstupom, ktoré by mali vzísť z konferencie vo forme príspevkov v domácom a zahraničnom zborníku. Publikačná činnosť doktorandov je jedným z hlavných meradiel úrovne vedeckej činnosti fakulty. Preto chceme, aby sa každý študent tretieho stupňa aspoň raz počas štúdia zúčastnil na konferencii, ktorá bude pre neho stimulom k publikovaniu výsledkov svojej práce.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
dekan fakulty

Program konferencie

9:00 Otvorenie

 • ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK

I. Morálno-etická sekcia 9.05-10.30

 • Kritika prístupu k otázke prirodzeného zákona
  Pavol Mikula
 • Chudoba vo svetle sociálnej náuky Cirkvi
  Katarína Hulmanová
 • Výhrada vo svedomí verzus spoločné dobro: etická dilema povinnej vakcinácie
  Ján Viglaš

Prestávka

II. Biblicko-historická a právna sekcia 10.45-12.15

 • Naratívna analýza textu Nm 13–14 z perspektívy Jozueho ako Mojžišovho nástupcu
  Adriana Alexyová

 • Vojenské duchovenstvo slovenskej armády na východnom fronte a Svätá stolica
  Tomáš Huďa

 • Historický vývoj kanonizačných procesov od počiatkov Cirkvi po obdobie pontifikátu Benedikta XVI.
  Veronika Petiová

Obed 12.20-13.20

III. Dogmatická sekcia 13.30-14.30

 • Gnostické prvky v súčasnej popkultúre
  Matej Pinkas
 • Interpretácia paradoxu kresťanského svedectva v Liste Diognétovi
  Ivan Ružička

IV. Liturgicko-pastorálna sekcia 14.30-16.00

 • Liturgická spiritualita kňaza po Druhom vatikánskom koncile
  Attila Nemes
 • Niektoré výzvy informačnej spoločnosti v oblasti morálnej teológie
  Peter Šantavý
 • Katechumenátny model ako východisko pre katechizáciu
  Jozef Možiešik

Program konferencie spolu s anotáciami jednotlivých príspevkov je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.

Plagát konferenice je k dispouzícii na prevzatie vo formáte PNG.