Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Otec kardinál, ďakujeme za všetko...

Poďakovanie nášmu bývalému študentovi a neskôr i nositeľovi čestného doktorátu Univerzity Komenského.


15. 08. 2022 09.27 hod.

Kardinál Jozef Tomko odišiel do domu nebeského Otca 8. augusta 2022 v Ríme. Po zádušnej svätej omši za účasti Svätého Otca v Bazilike sv. Petra v Ríme a rozlúčkach, ktoré prebiehali v Bratislave i v Košiciach, sa pohrebné obrady budú konať 16. augusta o 11.00 v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Telesné pozostatky budú následne uložené v krypte košickej katedrály.

V školskom roku 1943 – 1944 Jozef Tomko vstúpil do seminára a bol študentom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Neskôr na jeseň roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdia do Ríma, kde na neho následne čakala služba v prospech Katolíckej cirkvi. Jozef Tomko ako kňaz misionár, teológ, univerzitný kancelár a literát prešiel dlhú cestu svetom rôznych ľudí, kultúr a civilizácií. Šestnásť rokov bol prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ovocie požehnanej služby jeho i mnohých je viditeľné na všetkých kontinentoch.

Za jeho plodný život, reprezentáciu Slovenska a najmä za službu pre Cirkev mu vrúcne ďakujeme.


Kardinál Jozef Tomko, ktorý ako teológ získal tri doktoráty, bol zároveň nositeľom viacerých čestných doktorátov. V roku 1995 mu udelila čestný doktorát aj naša alma mater, Univerzita Komenského.

Pri príležitosti 75. výročia Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave pripravil kardinál Tomko niekoľko spomienok na vojnové roky bohosloveckej fakulty v Bratislave. Tieto spomienky sú súčasťou publikácie s názvom "75 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave", ktorý zostavili prof. Emília Hrabovec a Mons. Jozef Haľko. Pri príležitosti úmrtia otca kardinála plné znenie príspevku na svojich stránkach priniesla Tlačová kancelária KBS.