Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské kolokvium

V piatok, 10. júna 2022 sa v zborovni fakulty uskutočné kolokvium zamerané na predstavenie tém a aktuálneho stavu teologického výskumu doktorandov RKCMBF UK.


31. 05. 2022 11.03 hod.
Program kolokvia doktorandov
 • 9.00-9.05   Otvorenie
 • 9.05-9.15    Príhovor dekana RKCMBF UK
 • 9.15    1. sekcia: Biblické a historické vedy
 • 9.15-9.30    Mgr. Peter Pajerský: Stratifikácia a interpretácia sémantického poľa semitských výrazov označujúcich manželstvo a klasifikácia manželských zväzkov v Starom zákone
 • 9.30-9.45    ThLic. Michal Mališ: Komparácia gréckych pojmov s významom: obrátiť sa, ich obsahový význam a špecifiká motívu obrátenia v synoptických evanjeliách; textové varianty v Lk 5,32
 • 9.45-10.00    ThLic. Miroslav Hosťovecký: Možnosti, výhody a nevýhody aplikácie metódy rétorickej analýzy na text Dan 13
 • 10.00-10.15    Mgr. František Veverka: Porovnanie vybraných pastierskych listov katolíckych biskupov z dnešného územia Slovenska, Čiech a Moravy v roku 1863
 • 10.15-10.45    Diskusia
 • 10.45-11.00    Občerstvenie
 • 11.00    2. sekcia: Systematická a praktická teológia
 • 11.00-11.15    Mgr. Miroslav Liška: Prítomnosť Ježiša Krista v Cirkvi: východiská a perspektívy
 • 11.15-11.30    Mgr. Tomáš Pavlík: Potreba zmien v kňazskej formácii vzhľadom na narastajúce počty opustenia kňazskej služby alebo tragického ukončenia života u kňazov
 • 11.30-11.45    ThLic. Andrej Filin: Postmoderná antropológia a formovanie ideových konceptov u dospievajúcich ľudí v konfrontácii s kresťanskou antropologickou víziou
 • 11.45-12.00    PaeDr. Mgr. Patrik Bacigál: Čo by malo obsahovať kurikulum katolíckej Náboženskej výchovy, aby oslovovalo žiakov vo veku medzi prijatím Eucharistie a birmovania
 • 12.00-12.15    ThLic. Ing. Peter Šantavý: Predstavenie dizertačnej práce s názvom: Etické výzvy a morálne aspekty súčasných systémov umelej inteligencie
 • 12.15-12.45    Diskusia
 • 13.00    Spoločný obed