Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Faculty employees

Employee search

ThLic. Marián Dragúň

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Teologický inštitút Nitra
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde

Ing. Mgr. Zdenka Feješová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Ekonomické oddelenie
vedúci ekonomického útvaru

Ing. Jana Hajnovičová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telephone
02/327 77 104

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

Pavol Kajaba

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Technicko-hospodárska správa
vedúci útvaru hospodárskej správy
Telephone
02/327 77 136

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/327 77 122
Publications

Mgr. Lujza Rochová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica RKCMBF
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá

ThLic. Ing. Peter Šantavý

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Centrum informačných technológií
Technický správca IIKS , RKCMBF UK
Telephone
02/327 77 116
Room
Kapitulská 26 - č.d. 116, 1. poschodie
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
PhD Student (4.dKT4/x, external)
Publications

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Úsek vicerektora
ekonomický riaditeľ, ekonomický námestní
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications