Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Department of Catechetics and Pedagogy

About

[Translate to English:] Katedra katechetiky a pedagogiky zabezpečuje vyučovanie všetkých psychologických, pedagogických i katechetických predmetov ako aj svetových jazykov.

Garantuje doplňujúce pedagogické štúdium na RKCMBF UK a štátne záverečn skúšky z pedagogiky a katechetiky v rámci štúdijného programu Katolícka teológia.

Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť farskej katechézy a vyučovania katolíckeho náboženstva na základných a stredných školách.

From history