Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra katechetiky a pedagogiky

O katedre

Katedra katechetiky a pedagogiky zabezpečuje vyučovanie všetkých psychologických, pedagogických i katechetických predmetov ako aj svetových jazykov.

Garantuje doplňujúce pedagogické štúdium na RKCMBF UK a štátne záverečn skúšky z pedagogiky a katechetiky v rámci štúdijného programu Katolícka teológia.

Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť farskej katechézy a vyučovania katolíckeho náboženstva na základných a stredných školách.

Z histórie katedry