Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

ThLic. Marián Dragúň

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Teologický inštitút Nitra
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde

Ing. Mgr. Zdenka Feješová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Ekonomické oddelenie
vedúci ekonomického útvaru

Ing. Jana Hajnovičová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/327 77 104

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
dekan, prodekan fakulty
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť

Pavol Kajaba

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Technicko-hospodárska správa
vedúci útvaru hospodárskej správy
Telefón
02/327 77 136

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

Mgr. Lujza Rochová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica RKCMBF
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá

ThLic. Ing. Peter Šantavý

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Centrum informačných technológií
Technický správca IIKS , RKCMBF UK
Telefón
02/327 77 116
Miestnosť
Kapitulská 26 - č.d. 116, 1. poschodie
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (4.dKT4/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Úsek vicerektora
ekonomický riaditeľ, ekonomický námestní