Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Koronavírus

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadny stav v Slovenskej republike a súvisiace riziká s ochorením Covid-19 Univerzita Komenského i priamo Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK priebežne prijíma potrebné opatrenia.

Odkazy na niektoré užitočné informácie k šíreniu koronavírusu:

 • Interaktívny Covid automat MZ SR umožňujúci zobrazenie platných nariadení pre jednotlivé okresy
 • EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 štátny web
 • štátny web korona.gov.sk, na ktorom sú uvedené všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu, napr. aktuálne platné hygienické opatrenia
 • Informácie o koronavíruse na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva
 • mapa.covid.chat - prehľad novo odhalených pozitívnych ľudí v jednotlivých okresoch zverejňuje na denne báze
 • www.digipay.sk/okresy365 - štatistiky v čase pre jednotlivé okresy. V prehľade sú denne aktualizované grafy okresov za posledných 365 dní, pričom na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní a na pravej osi je 14-dňový výskyt nových PCR prípadov na 100-tisíc obyvateľov
 • Analýza dát iniciatívy Dáta bez pátosu - mapy s rozšírením choroby, informácie o obsadenosti lôžok, mapa s percentuálnou medzitýždennou zmenou 14-dňovej incidencie na 10-tisíc obyvateľov a nechýba ani spojená mapa PCR a antigénových testov s rozdelením na okresy

Nižšie na tejto stránke sú uvedné odkazy na informačné zdroje UK a informácie špecifické pre RKCMBF UK.

Stránka je priebežne aktualizovaná (posledná aktualizácia 11.10.2021).

Usmernenia pre celú Univerzitu Komenského

 

Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského
Priebežne aktualizované správy vedenia UK a usmernenia k organizácii štúdia počas nepriaznivej epidemiologickej situácie aktualizované o informácie pre aktuálny akademický rok.

Univerzitná infografika s vyznačenými epodemiologickými opatreniami je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF (vstup do budovy, interiér, ruky, rúško).

V prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 treba IHNEĎ informovať UK vyplnením on-line formulára.

Dištančná metóda výučby na UK
Metodické pokyny a informácie o možnostiach dištančnej výučby na UK.

Tipy pre efektívne samoštúdium
Distančné vzdelávanie, knižnice, videokonferenčné hovory,...

Najčastejšie otázky k harmonogramu štúdia
Odpovede na najčastejšie otázky k organizácii štúdia počas trvania mimoriadnej situácie.

Usmernenie k používaniu softvérových nástrojov
Usmernenie prorektora pre knižničné a informačné služby.

Informácie špecifické pre RKCMBF UK

 

V zimnom semestri 2021/2022 začala výučba riadne podľa harmonogramu pre akademický rok 2021/2022 prezenčnou metódou.

Vzhľadom na riziko šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 je vhodné dbať na opatrenia, ktoré boli zavedené pre prezenčnú formu výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 a sú uvedené na webovej stránke Organizácia a podmienky pedagogického procesu v zimnom semestri 2020/2021.

Konkrétne špecifiká a usmerenia študentom prostredkovávajú ich vyučujúci a študijné oddelenie.
Informácie pre pedagógov a zamestnancov sú priebežne sprostredkovávané vedením fakulty prostredníctvom kolaboračných nástrojov a emailovej komunikácie.

Informácie o odklade, či iných zmenách v plánovaných podujatiach fakulty (celouniverzitné prednášky a prednášky pre verejnosť, konferencie, študentské aktivity a pod.) sú uvedené na stránkach jednotlivých podujatí.

Kontaktné osoby pre podporu pedagógov a ich on-line výučby:

Distančné vzdelávanie

 

Informácie o univerzitných nástrojoch a službách pre distančné vzdelávanie, metodické príručky, inštruktážne videa ďalšie zdroje sú uvedené na stránke Dištančná metóda výučby na UK.

Základným nástrojom pre distančné vzdelávanie (primárne pre synchrónny prístup) je Microsoft Teams - kolaboračný nástroj a centrum pre tímovú spoluprácu ako súčasť univerzitného Office 365.
Samozrejme je pre distančné vzdelávanie stále dostupný e-learningový systém Moodle (primárne pre asynchrónny prístup).

Na prihlasovanie do služieb Office 365 sa využíva login@uniba.sk a L1 heslo (kde login je univerzitné používateľské meno používané s L1 heslom napr. pri vstupe do AIS2 a pod.).
Ucelené informácie o univerzitnom mene, L1 hesle, možnosti ich zistenia, zmeny, atď. sú uvedené na stránke Univerzitné heslá.

 • V pondelok 30.3. boli aktivované univerzitné účty Office 365 všetkým pedagógom a zamestnancom fakulty (okrem tých, ktorí mali svoje účty aktívne už skôr z titulu svojej funkcie v rámci UK).
  Pre všetky novoaktivované účty sa na prihlasovanie do služieb O365 využíva vyššie uvedený spôsob, t.j. login@uniba.sk a L1 heslo.
 • Tiež je zabezpečené, že e-maily prichádzajúce na login@uniba.sk sú presmerované na naše fakultné adresy (takže akákoľvek prichádzajúca emailová komunikácia na login@uniba.sk prichádza na fakultný email meno.priezvisko@frcth.uniba.sk).
 • Kvôli zabezpečeniu funkcionality MS Teams, prípadne ďalších služieb Office 365, je zároveň nastavené, že e-maily okrem kópie, ktorá prichádzaja na meno.priezvisko@frcth.uniba.sk, zároveň zostávajú aj v schránke Office 365 (teda priamo v schránke pre login@uniba.sk). Dôvodom je potreba reagovať na niektoré notifikácie a potvrdzujúce e-maily priamo z účtu login@uniba.sk a nie z e-mailu prichádzajúceho na meno.priezvisko@frcth.uniba.sk.
 • Nastavenia pre tých používateľov z fakulty, ktorí už skôr mali aktivované celouniverzitné účty Office 365, sa nemenia.

Vedenie UK dôrazne žiada, aby v rámci distančného vzdelávania i on-line administratívnych procesov boli v prvom rade používané oficiálne nástroje a služby UK pre distančné vzdelávanie uvedené na stránke Dištančná metóda výučby na UK.

Okrem oficiálnych kolaboračných nástrojov je možné pre svoje osobné použitie, resp. v rámci UK za podmienok uvedených v Usmernení k používaniu softvérových nástrojov využiť aj rôzne iné technológie. Ich použitie však treba vzhľadom na vyššie uvedené riziká dôkladne zvážiť:

 • nástroje pre videokonferencie a prednášky - informácie a bezpečnostné zhodnotenie viacerých obľúbených videokonferenčných riešení sú uvedené na stránke Videokonferenčné riešenia: aktuálne odporúčania CSIRT.SK (september 2020).
  [Informácie z marca 2020 o viacerých obľúbených nástrojoch sú uvedené v prehľadovom článku Ultimate Guide to Free Video Conferencing & Collaboration].
 • Pre videokonferenčnú prácu v malých tímoch  sa javia byť vhodnými aj služby Jitsi Meet prevádzkované spoločnosťou 8x8 (open-source platformu Jitsi Meet je možné prevádzkovať i na vlastných serveroch, no konfigurácia nie je triviálna) a Whereby (pôvodne Appear.In), resp. iné nástroje, ktoré pracujú na princípe end-to-end šifrovania (Whereby to ponúka len v základnej konfigurácii pre 4 účastníkov prostredníctvom štandardu WebRTC).
 • Slack ako virtuálny priestor pre distančnú prácu je hybridom komunikátora a sociálnych sietí. Zjednodušene povedané, je to chatovacia miestnosť pre celú organizáciu, ktorej cieľom je nahradiť e-mail, ako primárny spôsob komunikácie a zdieľania údajov.
  Pracovné priestory („workspace“) v Slack-u umožňujú organizovať komunikáciu podľa kanálov pre skupinové diskusie a umožňujú zdieľať informácie, súbory a ďalšie dáta na jednom mieste. V  pracovných priestoroch tohoto kolaboračného nástroja si tímy vytvárajú samostatné komunikačné kanály. Typicky sa kanály vytvárajú podľa konkrétnych diskusných tém. Kanály môžu byť otvorené, či moderované,  pričom používateľ má možnosť sám definovať prednastavenia notifikácií pre každý kanál zvlášť a týmto spôsobom aktívne riadiť, na ktoré konverzácie chce dostávať upozornenia.
  Kanály môžu byť verejné, t.j. prístupné pre ktoréhokoľvek používateľa príslušného pracovného priestoru, alebo privátne, kde majú prístup len vopred určení používatelia. Verejné kanály sa dajú identifikovať pomocou ikony „#“ hashtag vedľa ich názvov.  Privátne kanály majú vedľa svojich mien ikonu zámku. S konkrétnymi členmi tímu sa dá komunikovať aj priamo, v uzatvorenom chate. V každom kanáli sa navyše dajú tvoriť nezávislé diskusné vlákna. Týmito mechanizmami Slack v mnohom poskytuje oveľa štruktúrovanejší prístup oproti iným komunikačným platformám.
  Naviac je možné Slack prepojiť aj s inými kolaboračnými nástrojmi a rôznymi službami.
 • Trello - populárny a rozšírený nástroj pre správu projektov a plánovanie práce v tímoch. Implementovaná správa projektov vychádza z japonského systému Kanban, ktorý sa zameriava na sledovanie úloh v rámci ich životného cyklu.
 • Viaceré možnosti vzdelávania na diaľku od Google (vzhľadom na ochranu identity a súkromia je použitie týchto možností na zváženie).
 • Vzhľadom na ochranu identity a súkromia nedoporučujeme nástroje z portfólia Facebook, Inc. (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger,...).