Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nová akreditácia

Študijné programy katolícka teológia spojený I. a II. stupeň a III. stupeň nie sú nové študijné programy a prešli procesom zosúladenia so štandardmi pre študijné programy.

Na tejto podstránke sa nachádzajú základné informácie o študijných programoch, zoznamy osôb zodpovedných za študijné programy, personálne zloženie Rady študijného programu a Akreditačnej rady fakulty.

Opisy študijných programov, vnútorné hodnotiace správy študijných programov, VUPCH a VTC osôb zodpovedných za študijné programy (tzv. garanti) a osôb zabezpečujúcich študijné programy, vzhľadom na množstvo osobných údajov, nie sú verejne prístupné a nachádzajú sa v rezervovanej časti web stránky fakulty.

Rada študijného programu katolícka teológia

Rada študijného programu katolícka teológia

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., predseda – hlavná zodpovedná osoba za ŠP katolícka teológia

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. - učiteľ

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.- učiteľ

Mgr. Peter Pajerský – študent doktorandského štúdia

Mgr. art. Marek Mokoš - študent magisterského štúdia

Ing. Mgr. Miroslav Šidlo, MBA - zamestnanec

 

Zápisnica Rady študijného programu 25.5.2023

Zápisnica z činnosti Rady študijného programu

Akreditačná rada RKCMBF UK

Akreditačná rada RKCMBF UK

doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – diecézny biskup, zástupca zamestnávateľov

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. – TF TU Bratislava, teológia

prof. ThDr. Michal Vojtáš, PhD., SDB– Pontificia Universitas Salesiana – oblasť pedagogických vied, zástupca zo zahraničia

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. – PdF TU Trnava, filozofia

Vojtech Kováč – denný študent, zástupca študentov magisterského stupňa

Zápisnica z činnosti a zo zasadnutia AR RKCMBF UK

Potvrdenie AR RKCMBF UK o zosúladení HIK

 

 

Osoby zodpovedné za ŠP katolícka teológia

VUPCH zodpovedných osôb sa nachádzajú v časti Dokumenty

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program katolícka teológia:

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Osoby zodpovedné za ŠP katolícka teológia:
Pracovisko Bratislava:

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

Pracovisko Nitra:

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

doc. ThDr. Blažej Štrba, PhD.