Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Predseda komisie

ThDr. Michal Vivoda, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS

Členovia

Mgr. Daniel Ižold, pedagóg

Marek Vranka, študent

Martin Gira, študent