Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu RKCMBF UK

Rada pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je poradným orgánom dekana fakulty pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj kvality riadenia fakulty.

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na RKCMBF UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a dekana RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzu, PhD. dňa 19. júna 2019.

Zloženie fakultnej Rady pre kvalitu

Predseda:

ThDr. Michal Vivoda, PhD.prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS
 
Členovia:

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. – garant študijného programu Katolícka teológia

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Mgr. Martin Surový – študent 3. ročníka RKCMBF UK

Tajomník:

Ing. Jana Hajnovičová - vedúca študijného oddelenia

Zápisnice zo zasadnutí fakultnej Rady pre kvalitu

Zápisnica (23.9.2019) [pdf]

Zápisnica (29.10.2019) [pdf]