Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu RKCMBF UK

Rada pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je poradným orgánom dekana fakulty pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj kvality riadenia fakulty.

Zloženie fakultnej Rady pre kvalitu

Predseda:

ThDr. Michal Vivoda, PhD.prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS
 
Členovia:

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. – garant študijného programu Katolícka teológia

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Mgr. Martin Surový – študent 3. ročníka RKCMBF UK

Štatút a rokovací poriadok fakultnej Rady pre kvalitu

Štatút i rokovací poriadok budú ešte doplnené...